html/miodek.pl


  1 # Miodek 1.0.2
  2 #
  3 # Lam 10-11.9.2001 + pó¼niejsze zmiany s³ownika (g³ównie YagoDa)
  4 #
  5 # Pewnie ten skrypt jest napisany ¼le, co prawdopodobnie wynika z faktu, ¿e
  6 # to w ogóle mój pierwszy skrypt w perlu, ale có¿, na pewno ludzie, których
  7 # ten skrypt kopie s± g³upsi od niego :)
  8 #
  9 # S³ownik jest wynikiem nocnego przegl±dania logów z irca (g³ównie
 10 # grepowania po "sh" oraz "kunia") i powiêksza siê podczas ka¿dej rozmowy :)
 11 #
 12 # 10:32 <aska|off> hm... to u was za kopiom???????
 13 # 10:32 <aska|off> ehhee za kcenie??????
 14 #
 15 # Miodek 2.0 z obs³ug± regexów i s³owników w plikach by³ w
 16 # przygotowaniu, ale po padzie dysku straci³em ochotê odzyskiwania go.
 17 # Na jaki¶ czas.
 18 
 19 use Irssi;
 20 use strict;
 21 use vars qw($VERSION %IRSSI);
 22 $VERSION = "1.0.2";
 23 %IRSSI = (
 24 	authors => "Leszek Matok, Andrzej Jagodziñski",
 25 	contact => "lam\@lac.pl",
 26 	name => "miodek",
 27 	description => "Simple wordkick system, with extended polish dictionary for channels enforcing correct polish.",
 28 	license => "GPLv2",
 29 	changed => "10.3.2002 20:10"
 30 );
 31 
 32 
 33 my $miodek = '
 34 # moje w³asne dopiski :> (by yagus)
 35 
 36 szypko     szybko
 37 wogule     w ogole
 38 qrva      panna lekkich obyczajow
 39 drobiask    drobiazg
 40 ogladash    ogl±dasz
 41 przeciesh    przecie¿
 42 zeszycikof   zeszytów
 43 widzish     widzisz
 44 JESOOO     Jezu
 45 jesooooooo   Jezu
 46 jesoooooooo   Jezu
 47 jesooooooooo  Jezu
 48 jesoooooooooo  Jezu
 49 jesooooooooooo Jezu
 50 jesoooooooooooo Jezu
 51 zgadzash    zgadzasz
 52 jesooo     Jezu
 53 jesoooo     Jezu
 54 jesooooo    Jezu
 55 jesoooooo    Jezu
 56 zobaczysh    zobaczysz
 57 pokonash    pokonasz
 58 nawidzish    nawidzisz
 59 myslish     myœlisz
 60 komplexof    kompleksów
 61 chujq      cz³onku
 62 moofi      mówi
 63 umiesh     umiesz
 64 lubish     lubisz
 65 tilaf      T.Love
 66 wjesz      wiesz
 67 priff      priv
 68 prif      priv
 69 lukof      £uków
 70 lukoof     £uków
 71 kad       sk±d
 72 k¹d       sk±d
 73 wlosoof     w³osów
 74 wlosof     w³osów
 75 dobzie     dobrze
 76 fogóle     w ogóle 
 77 fogole     w ogóle
 78 wogóle     w ogóle
 79 wogole     w ogóle
 80 pishesz     piszesz
 81 pishesh     piszesz
 82 mooofish    mówisz
 83 uwazash     uwa¿asz
 84 slyshysh    s³yszysz
 85 zaparofaly   zaparowa³y
 86 wyprafiash   wyprawiasz
 87 wyprafiasz   wyprawiasz
 88 znof      znów
 89 idziesh     idziesz
 90 grash      grasz
 91 moofi³     mówi³
 92 moofil     mówi³
 93 qlfa      kurwa
 94 dopsie     dobrze
 95 schodof     schodów
 96 pierdolic    kochaæ
 97 pierdoliæ    kochaæ
 98 jebaæ      uprawiaæ mi³o¶æ
 99 jebac      uprawiaæ mi³o¶æ
 100 pierdolec    kochanek
 101 psyjechac    przyjechaæ
 102 kces      chcesz
 103 przyjebal    pokocha³
 104 przyjeba³    pokocha³
 105 ujebal     pokocha³ 
 106 zajebal     zakocha³
 107 ujeba³     pokocha³
 108 zajeba³     zakocha³
 109 chuja      cz³onka
 110 huja      cz³onka
 111 pierdoli    kocha
 112 odwiezesh    odwieziesz
 113 bedziesh    bêdziesz
 114 mooofiles    mówi³e¶
 115 moofiles    mówi³e¶
 116 mofi      mówi
 117 dogryzash    dogryzasz
 118 terash     teraz
 119 tfooj      twój
 120 dorosniesh   doro¶niesz
 121 pofiem     powiem
 122 poffiem     powiem
 123 dopla      dobra
 124 doblam     dobra
 125 # typowe kretynizmy (90% by Lam)
 126 tesh      te¿
 127 tesz      te¿
 128 tysh      te¿
 129 tysz      te¿
 130 jush      ju¿
 131 jusz      ju¿
 132 ush       ju¿
 133 mash      masz
 134 cush      có¿
 135 coosh      có¿
 136 cosh      có¿
 137 robish     robisz
 138 jesh      jesz
 139 # qrwa     kurwa
 140 kurfa      kurwa
 141 qrfa      kurwa
 142 kofam      kocham
 143 koffam     kocham
 144 kofany     kochany
 145 koffany     kochany
 146 kofana     kochana
 147 koffana     kochana
 148 moofie     mówiê
 149 moof      mów
 150 moofisz     mówisz
 151 moofish     mówisz
 152 mofie      mówiê
 153 mof       mów
 154 mofisz     mówisz
 155 mofish     mówisz
 156 pofiem     powiem
 157 gadash     gadash
 158 wiesh      wiesz
 159 fiesh      wiesz
 160 fiem      wiem
 161 # tego wprost nienawidzê!
 162 KCE       chcê
 163 kce       chcê
 164 kcem      chcê
 165 kcesz      chcesz
 166 kcesh      chcesz
 167 moshe      mo¿e
 168 mosze      mo¿e
 169 moshna     mo¿na
 170 # widzia³em jak jaki¶ czik o inteligencji ameby pisa³ "moszna", ale smaczek ;)
 171 bosh      bo¿e
 172 boshe      bo¿e
 173 boshesh     bo¿e
 174 jesu      Jezu
 175 joosh      ju¿
 176 # no tego to ja bym nie wymy¶li³ :)
 177 fokle      w ogóle
 178 psheprasham   przepraszam
 179 # a to s³owo ma tyle wersji.. ci ludzie naprawdê siê nudz±.
 180 dobshe     dobrze
 181 dopshe     dobrze
 182 dopsze     dobrze
 183 dopsz      dobrze
 184 topshe     dobrze
 185 topsze     dobrze
 186 topsz      dobrze
 187 topla      dobra
 188 toplanoc    dobranoc
 189 dopry      dobry
 190 dopra      dobra
 191 # od tego momentu wy³±cznie wy³apane na ircu
 192 napish     napisz
 193 palish     palisz
 194 trafke     trawkê
 195 trafka     trawka
 196 slofa      s³owa
 197 pishe      pisze
 198 piszem     piszê
 199 moozg      mózg
 200 kref      krew
 201 krfi      krwi
 202 naprafde    naprawdê
 203 zafsze     zawsze
 204 dziendopry   dzieñdobry
 205 snoof      snów
 206 kopiom     kopi±
 207 kcenie     chcenie
 208 kcê       chcê
 209 kórfa      kurwa
 210 kórwa      kurwa
 211 mooj      mój
 212 jesoo      Jezu
 213 loodzie     ludzie
 214 loodzi     ludzi
 215 ktoora     która
 216 ktoory     który
 217 ktoore     które
 218 gloopi     g³upi
 219 gloopia     g³upia
 220 goopi      g³upi
 221 goopia     g³upia
 222 gupi      g³upi
 223 gupia      g³upia
 224 siem      siê
 225 pshesada    przesada
 226 booziak     buziak
 227 booziaki    buziaki
 228 mogem      mogê
 229 bes       bez
 230 spowrotem    z powrotem
 231 poczeba     potrzeba
 232 niepoczeba   nie potrzeba
 233 czeba      trzeba
 234 glofa      g³owa
 235 glofe      g³owê
 236 suonce     s³oñce
 237 fitam      witam
 238 fitaj      witaj
 239 fitajcie    witajcie
 240 slofnik     s³ownik
 241 # usuniête w wyniku batalii o Jerzego Owsiaka. Prawdopodobnie nied³ugo
 242 # zobaczymy to s³owo w s³owniku. Ciekawe co napisz± pod has³em "siemanie"?
 243 # siema     siê ma
 244 # siemasz    siê masz
 245 cieshysh    cieszysz
 246 tfierdzish   twierdzisz
 247 jezd      jest
 248 brzytkie    brzydkie
 249 brzytki     brzydki
 250 brzytka     brzydka
 251 otfarty     otwarty
 252 otfarte     otwarte
 253 otfarta     otwarta
 254 leprzy     lepszy
 255 leprze     lepsze
 256 leprza     lepsza
 257 lepshy     lepszy
 258 lepshe     lepsze
 259 lepsha     lepsza
 260 zief      ziew
 261 kfila      chwila
 262 kfile      chwilê
 263 kfilka     chwilka
 264 kfilke     chwilkê
 265 bendem     bêdê
 266 lecem      lecê
 267 pifo      piwo
 268 pifko      piwko
 269 pifkiem     piwkiem
 270 bszytkie    brzydkie
 271 bszytki     brzydki
 272 bszytka     brzydka
 273 goofny     g³ówny
 274 goofno     gówno
 275 muoda      m³oda
 276 miaua      mia³a
 277 miauam     mia³am
 278 tszeba     trzeba
 279 wporzo     w porzo
 280 # na pro¶bê Upiora trochê bluzgów + nowe by yagoda
 281 kurwa      dziewica orleañska
 282 kurwy      panny
 283 kurwie     pannie
 284 kurewka     panienka
 285 kurwo      panno
 286 qrwa      prostytutka
 287 # eksperymentalne wielkie litery :-)
 288 CHUJ      cz³oneczek
 289 HUJ       cz³oneczek
 290 KURWA      panienka
 291 KURWY      panny
 292 CIPA      pochwa
 293 PIZDA      pochwa
 294 SKURWYSYN    Protas
 295 chuj      cz³onek
 296 chuje      cz³onki
 297 chujowo     cz³onkowsko
 298 chujowy     cz³onkowski
 299 chujowa     cz³onkowska
 300 chujowe     cz³onkowskie
 301 huj       cz³onek
 302 huje      cz³onki
 303 hujowo     cz³onkowsko
 304 hujowy     cz³onkowski
 305 hujowa     cz³onkowska
 306 hujowe     cz³onkowskie
 307 cipa      pochwa
 308 pizda      pochwa
 309 pierdolony   kochany
 310 pierdolona   kochana
 311 pierdolone   kochane
 312 jebany     kochany
 313 jebana     kochana
 314 jebane     kochane
 315 skurwysyn    Protas
 316 skurwysynu   synu prostytutki
 317 skurwiel    Lam
 318 skurwielu    z kur wielu
 319 pierdole    kocham
 320 jebie      kocham
 321 pierdol     kochaj
 322 kutas      penis
 323 cipka      pochewka
 324 ';
 325 
 326 my %slowa;
 327 my $ilosc_slow = 0;
 328 
 329 foreach my $linia (split(/\n/, $miodek)) {
 330 	chomp $linia;
 331 	next if ($linia =~ /^#/ || $linia eq "");
 332 
 333 	my ($org, $popraw) = split(/\s+/, $linia, 2);
 334 	$slowa{$org} = $popraw;
 335 	$ilosc_slow++
 336 }
 337 
 338 sub server_event {
 339 	my ($server, $data, $nick, $address) = @_;
 340 	my ($type, $data) = split(/ /, $data, 2);
 341 	return unless ($type =~ /privmsg/i);
 342 	my ($target, $tekst) = split(/ :/, $data, 2);
 343 	my $powod;
 344 
 345 	# pozbywam siê syfów kontrolnych, oraz ^A z CTCP
 346 	# mo¿e jest jaka¶ funkcja w irssi do wycinania kolorów mircowych?
 347 	$tekst =~ s/[]//g;
 348 
 349 	foreach my $wyraz (split(/[\s,.;!?\/"`':()_-]/,$tekst)) {
 350 		my $popraw = $slowa{$wyraz};
 351 		if ($popraw) {
 352 			if ($powod) {
 353 				$powod = $powod . ", ";
 354 			}
 355 			$powod = $powod . $popraw;
 356 		}
 357 	}
 358 
 359 	if ($powod && $target =~ /^[#!+&]/ ) {
 360 		$server->command("/kick $target $nick $powod");
 361 		Irssi::print "%Rkop%n ($target): %c$nick%n, powod: $powod";
 362 	}
 363 }
 364 
 365 # Musia³em siê podczepiæ pod server event zamiast event privmsg, bo irssi
 366 # wycina CTCP z PRIVMSG (co jest dla mnie zachowaniem dziwnym).
 367 Irssi::signal_add_last("server event", "server_event");
 368 Irssi::print "%GMiodek%c:%n ilo¶æ s³ów w s³owniku: $ilosc_slow";